نویسنده: �������� �������������� ������������
تعداد عنوان ها: 8
پایداری منظر در مجتمع های مسکونی (چک لیست برای ارزیابی پایدار)
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ میلاد الفت
140,000 112,000
تکنولوژی و معماری بومی
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ خانم سیده اشرف سادات
180,000 144,000
شاخصه های معماری ایرانی - اسلامی در مجموعه های مسکونی
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ خانم سیده اشرف سادات
170,000 136,000
قانون و عملکرد
دکتر اسماعیل ضرغامی
130,000 104,000
مسکن سازی پایدار (اصول و کاربرد)
دکتر اسماعیل ضرغامی
80,000 64,000
معماری مدارس آینده
دکتر اسماعیل ضرغامی؛ آقای مهدی پهلوانی
200,000 160,000
نظریه پایداری اجتماعی و مجتمعهای مسکونی
دکتر اسماعیل ضرغامی
250,000 200,000