نویسنده: �������� ������ ����������
تعداد عنوان ها: 1
روش اجزاء مرزی و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
آقای ارش طاهری؛ خانم سکینه اورنگی
80,000 64,000