نویسنده: �������� ������������ ��������������
تعداد عنوان ها: 1
مبانی و کاربرد های انرژی زمین گرمایی ( به همراه cd)
دکتر جاماسب پیرکندی؛ دکتر علی میرمحمدی
180,000 144,000