نویسنده: �������� ������������ ���������� ��������
تعداد عنوان ها: 3
برگزیده ادب و نگارش فارسی
دکتر رسول چهرقانی؛ دکتر یدالله بهمنی مطلق
300,000 240,000
رویکردهای ادبیات داستانی
دکتر یدالله بهمنی مطلق؛ دکتر ملاحت نجفی
150,000 120,000
شاهنامه و راحه الصدور
دکتر یدالله بهمنی مطلق
30,000 24,000