نویسنده: �������� ������ ����������
تعداد عنوان ها: 3
آزمون آلتراسونیک و کاربرد آن
دکتر حسن جعفری
27,000
خوردگی مواد تحت گاز UF6
دکتر نوشین یساول؛ آقای حمیدرضا حسن بیگی؛ دکتر سید امیرحسین فقهی؛ دکتر حسن جعفری
550,000 440,000
شیمی فیزیک مواد
دکتر حسن جعفری؛ آقای مهدی شیری
200,000