موضوعات: �������� ������������
تعداد عنوان ها: 23
اصول و مبانی مربیگری در سازمانهای پیشرو
دکتر حسین صفرزاده؛ دکتر محمود احمدی شریف؛ دکتر علیرضا ذاکری
40,000 32,000
برگزیده ادب و نگارش فارسی
دکتر رسول چهرقانی؛ دکتر یدالله بهمنی مطلق
300,000 240,000
بهداشت روانی و آسیب شناسی کاربردی در مدارس
دکتر نجف طهماسبی پور
300,000 240,000
تربیت معلم در آموزش فنی و حرفه ای
دکتر علی اصغر خلاقی؛ دکتر مریم دانایی طوسی
15,000 12,000
خلاقیت و روشهای آموزش آن
دکتر علیرضا عصاره؛ آقای علی راهبر
800,000 640,000
ذهن آگاهی، واکاوی مفهومی شرقی در درمان های روان شناختی معاصر
دکتر فریده حمیدی؛ آقای مهدی شاملو
800,000 640,000
رشد حرفه ای معلم
دکتر محسن حسینی بیدخت
90,000 72,000
روانشناسی ورزشی
دکتر فریده حمیدی؛ آقای وحید قربانی
160,000 128,000
رویکردهای ادبیات داستانی
دکتر یدالله بهمنی مطلق؛ دکتر ملاحت نجفی
150,000 120,000
سیدقطب و مسئله تکفیر
دکتر حمید ایماندار؛ دکتر حسن زرنوشه فراهانی
850,000 680,000
شاهنامه و راحه الصدور
دکتر یدالله بهمنی مطلق
30,000 24,000
صورتهای ازلی
دکتر صغری سلمانی نژاد مهرآبادی
130,000 104,000
فنون مدیریت
آقای مصطفی قنادها
30,000 24,000
کلیات علم تدریس
دکتر سید حسین میرلوحی
140,000 112,000
گزیده ی منظومه های نظامی
دکتر یداله بهمنی مطلق
200,000 160,000
مدیریت منابع انسانی پیشرفته
دکتر حسین صفرزاده؛ دکتر محمود احمدی شریف؛ دکتر علیرضا ذاکری
250,000 200,000
مدیریت منابع انسانی مقدماتی (از تئوری تا عمل)
دکتر حسین صفرزاده؛ محمود احمدی شریف؛ علیرضا ذاکری
250,000 200,000
مقدمه ای بر نظریه برنامه درسی
دکتر سید حسین میرلوحی
17,000 13,600
ناتوانیهای یادگیری: آموزش مهارتهای خواندن برای دانشآموزان نارساخوان
دکتر فریده حمیدی؛ خانم مرضیه فیاض بخش
100,000 80,000
هوش سازمانی از نظریه تا عمل
دکتر فریده حمیدی؛ آقای عباس موحدی نصب
100,000 80,000