موضوعات: ��������
تعداد عنوان ها: 13
Academic Writing
دکتر مریم مشکوه
32,000
English Idioms and Proverbs in Context
آقای علیرضا هنرور؛ آقای مجتبی رمضانی
180,000
انگلیسی برای دانشجویان برق
جمال الدین جلالی پور
50,000
انگلیسی برای دانشجویان فیزیولوژی ورزشی
دکتر علیرضا رمضانی؛ نهال رمضانی
35,000
انگلیسی برای دانشجویان مهندسی خودرو
دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ آقای حبیب کبیرخواه
50,000
انگلیسی تخصصی برای مهندسی ساخت و تولید
دکتر نصراله بنی مصطفی عرب؛ دکتر مهرداد نوری خاجوی؛ آقای عباس حسینی
50,000
دستور زبان انگلیسی پایه
آقای جمال الدین جلالی پور؛ آقای عباس قاسمزاده اقدم؛ آقای رضا نجاتی؛ آقای علیرضا هنرور
400,000
زبان انگلیسی جبرانی (دانشجویان نیمه حضوری)
دکتر رضا نجاتی؛ دکتر عباس قاسمزاده اقدم؛ آقای سهراب غلامپور
100,000
زبان تخصصی صنایع چوب
دکتر حمیدرضا تقی یاری
180,000
متون انگلیسی پایه + CD
دکتر جمالالدین جلالیپور؛ آقای عباس قاسمزاده اقدم؛ آقای رضا نجاتی؛ آقای علیرضا هنرور
350,000
متون انگلیسی عمومی
آقای جمال الدین جلالی پور؛ آقای علیرضا هنرور
450,000