نخستین درس در سیستم های دینامیکی و آشوبناک

140,000 ریال