بازشناسی اشیاء علوم اعصاب بینایی، مدل های محاسباتی- شناختی، یادگیری عمیق

250,000 ریال