مکانیک شکلدهی ورقهای فلزی مدلسازی ساختاری و شبیه سازی عددی

250,000 ریال