آمار چند متغیره کاربردی برای علوم رفتاری

1,200,000 ریال 1,500,000