تفسیر تصاویر سنجش از دور نوری و راداری

250,000 ریال