نانو ساختارهای کربنی، ساختار و خاصیت های الکترونی

800,000 ریال 1,000,000