ترابرد کوانتومی در نانوساختارهای سیلیسین

1,920,000 ریال 2,400,000