آدرس : تهران – لویزان – خیابان شهید شعبانلو – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی

کد پستی : 15811-16788

صندوق پستی : 163- 16785

Email: publish@sru.ac.ir

شماره تماس : داخلی (2632 یا 2499) 69-22970062

خط مستقیم : 22970042

فکس : 22970070


نوع سوال را وارد کنید.