تعداد عنوان ها: 212
تعداد در صفحه:
مرتب سازی:

1404 پیام برای مدیران 1404

200,000 ریال
32,000 ریال

Academic Writing

Academic Writing

32,000 ریال
43,000 ریال

Gis ArcView

1,360,000 ریال 1,700,000

New General English Readings

آشنایی با روش تحلیل محتوای نصوص دینی

760,000 ریال 950,000

آمار کاربردی به زبان ساده ( ویراست 17 SPSS)

98,000 ریال

آمار کاربردی به زبان ساده ( ویراست 19 SPSS)

110,000 ریال

اصول اجرایی در قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی

550,000 ریال